Oferta

Nasza działalność koncentruje się na badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie podatkowym, usługach księgowych, w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, weryfikacja ksiąg rachunkowych,, nadzór nad księgowością, audyt wewnętrzny (w szczególności badanie procesów biznesowych i systemów kontroli wewnętrznej Spółek) a także sporządzaniem dodatkowych sprawozdań: pakietów konsolidacyjnych, planów połączeń, przekształceń, itd.

Audyt finansowy, badanie i przegląd sprawozdań finansowych

• Badanie jednostkowych rocznych oraz  śródrocznych sprawozdań finansowych
• Badanie skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych
• Przegląd rocznych oraz  śródrocznych sprawozdań finansowych
• Usługi atestacyjne z zakresu doradztwa lub zarządzania wymagające posiadania wiedzy z zakresu rewizji finansowej
• Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa

Usługi z zakresu audytu skoncentrowane są przede wszystkim na dostarczeniu pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej badanego podmiotu. Wynikiem przeprowadzenia usługi audytu finansowego jest dostarczenie szczegółowych informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, wskazujemy obszary do poprawy. Podczas audytu weryfikujemy zgodność działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz statutem. Weryfikujemy czy cele przedsiębiorstwa zostały osiągnięte.

 

Due Dilligence, badania planów zgodnie z KSH

• Przeprowadzanie przeglądów due dilligence (na potrzeby zakupu / fuzji / przejęć spółek)
• Badanie planu przekształcenia
• Badanie planów podziału i połączenia spółek
• Badanie sprawozdania założycieli zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
• Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa

Zakres due dilligence finansowego (bilansowego):
•  analiza ksiąg podmiotu, który ma zostać zbyty / nabyty, w tym weryfikacja przychodów i kosztów
• analiza sprawozdawczości finansowej zgodnie z Polskimi  oraz Międzynarodowymi Zasadami Rachunkowości
• sprawdzenie dokumentów spółki zbywanej / nabywanej, w celu pozyskania wiedzy o istotnych i ryzykownych transakcjach, które maja wpływ na sytuację majątkową i finansową spółki zbywanej / nabywanej
• weryfikacja umów zawartych z kontrahentami – tj. dostawcami i odbiorcami, często sprawdzenie kondycji finansowej również kontrahentów
• analiza zasobów kadrowych – ich odpowiedniość i efektywność
• analiza wyników, analiza bilansu, rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa
• wskazanie na potrzebę dokonania korekt, w związku ze zidentyfikowanymi błędami
• wskazanie na występujące nieprawidłowości w systemu kontroli wewnętrznej podmiotu zbywanego / nabywanego
• weryfikacja prawidłowości rozliczeń pod kątem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych

 

Nadzór nad księgowością, weryfikacja ksiąg rachunkowych

• Weryfikacja / kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
• Weryfikacja / kontrola sporządzania deklaracji i informacji podatkowych, a także sprawozdań finansowych
• Kontrola dokumentacji księgowej pod kątem formalnym i rachunkowym
• Nadzór nad księgowością prowadzoną w Firmie Klienta
• Weryfikacja i ocena systemu kontroli wewnętrznej w Firmie
• Proponowanie usprawnień w związku ze zidentyfikowanymi słabościami

Oferujemy usługę nadzoru nad księgowością w siedzibie przedsiębiorstwa. Usługa taka wykonywana jest przez oddelegowanego eksperta, posiadającego doświadczenie w księgowości, audycie i kontroli. Celem nadzoru jest weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, a także analiza sytuacji majątkowej i finansowej w zależności od aktualnych potrzeb firmy. Usługa nadzoru nad księgowością wykonywana jest w sposób ciągły.

 

Dla Klientów chcących dokonać okresowego przeglądu ksiąg, oferujemy usługę weryfikacji ksiąg rachunkowych (kontrola księgowa), która ma na celu jednorazową ocenę prawidłowości prowadzonej księgowości. Zakres prac jest dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa oraz uzgadniany z Klientem. Usługa weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz nadzoru nad księgowością to weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem prawidłowości rozliczeń podatkowych.

 

Outsourcing usług księgowych i kadrowo-płacowych

• Usługi księgowe- wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Spółek
• Pomoc podatkowa, CIT, VAT, PIT
• Pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont
• Opracowanie instrukcji kontroli wewnętrznej, w tym: instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji gospodarki kasowej, magazynowej, itp.
• Sporządzanie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych
• Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF)
• Doradztwo przy przekształcaniu sprawozdań finansowych oraz przy sporządzaniu konsolidacji
• Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,  pomoc w opracowaniu regulaminów: pracy, wynagradzania, ZFŚS

Oferujemy wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych i osobowych. Wspieramy Klientów w sprawach pracowniczych. Świadczymy usługi z zakresu optymalizacji podatkowej, która polega na opracowaniu indywidualnej strategii podatkowej. Dla Firm, które posiadają własne działy księgowe oferujemy usługę nadzoru nad księgowością w siedzibie Firmy Klienta (kontrola księgowa). Usługa ta polega na monitorowaniu procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach, przeglądzie i usprawnianiu procesów, a nawet okresowego sporządzania sprawozdań finansowych lub sprawozdań na cele podatkowe.

 

Doradztwo w rachunkowości, konsulting

• Analiza sytuacji majątkowej i finansowej, analiza opłacalności prowadzonych i planowanych projektów
• Proponowanie usprawnień, przegląd dotychczasowych procedur oraz wdrażanie nowych
• Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa i inne usługi
• Doradztwo przy tworzeniu procedur i instrukcji związanych z finansami
• Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedur kontroli wewnętrznej
• Przegląd procesów pod kątem ich zgodności z przepisami

Wśród usług jakie oferujemy znajdują się usługi doradcze  z zakresu wsparcia biznesowego. Na zlecenie naszych klientów wykonujemy m.in.: przeglądy procesów biznesowych funkcjonujących w Spółce, audyty wewnętrzne systemu kontroli wewnętrznej oraz pozostałe usługi doradcze.

Celem oferowanych przez nas usług jest wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej, co prowadzić ma przede wszystkim do tego, aby jednostka mogła osiągać założone wcześniej cele biznesowe.

Gdzie świadczymy nasze usługi?
Usługi audytorskie świadczone są przez naszą Kancelarię na terenie całej Polski, jednak nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na terenie województw mazowieckiego. Usługi z zakresu doradztwa księgowego świadczymy w Warszawie i jej okolicach, jednak usługi z zakresu weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz nadzoru nad księgowością mogą być również świadczone poza Warszawą